jeszczejedenblog.pl

jeszczejedenblog – biznes, finanse, marketing

rozdzielność majątkowa
Biznes

Rozdzielność majątkowa – co warto o niej wiedzieć?

Rozdzielność majątkowa to termin, który ściśle wiąże się z instytucją małżeństwa, gdyż tylko w związku małżeńskim można mówić o wspólnym majątku, który rozdzielczości się przeciwstawia. Wspomniana rozdzielność może zostać zawarta przez obu małżonków za ich obopólną zgodą, bądź narzucona decyzją sądu. I oba te przypadki warto rozpatrzyć bliżej.
Aby zrozumieć różnice i różnego rodzaju zawiłości prawne, warto najpierw powiedzieć, jakie skutki pociąga za sobą rozdzielność. Przede wszystkim oznacza ona, że każdy z małżonków samodzielnie dysponuje własnym majątkiem. Jeśli więc jeden z nich zaciągnie kredyt i nie ma go z czego spłacić, drugi absolutnie nie jest zobowiązany zrobić tego ze swoich zasobów. Podobnie jest w sytuacji, gdy jeden z małżonków ma firmę i popadnie w długi. Współmałżonek też nie ma obowiązku ich spłacić. Jego majątek pozostaje bezpieczny i do pełnej dyspozycji.
Mówiąc o rozdzielności majątkowej, należy powiedzieć, że można jej dokonać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest intercyza. Metoda ta wymaga zgody obu małżonków oraz uprawomocnienia za pośrednictwem notariusza. Ogólnie wyróżnia się intercyzę zwykłą oraz z wyrównaniem dorobków. Pierwsza oznacza, że w przypadku rozstania, każdy z małżonków zabiera tylko to, ile sam zgromadził. Drugi rodzaj zakłada natomiast, że ten z małżonków, który zgromadził więcej, dzieli się swoim majątkiem. Oczywiście tylko w sytuacji, gdy ten drugi zażąda przysługującego mu wyrównania.
Intercyza jest jedyną formą rozdzielności, do której potrzebna jest zgoda męża oraz żony. Pozostałe formy wynikają z nałożonych przez instytucję sądu decyzji. A te mogą być następstwem wniosku jednego z małżonków, jego ubezwłasnowolnienia, bądź separacji. W dwóch ostatnich przypadkach decyzja sądowa wydawana jest jakby z automatu. Nieco inaczej wygląda sytuacja wniosku złożonego przez małżonka. Ten musi mieć oczywiście swoje podstawy. Do warunków uprawniających do złożenia wspomnianego wniosku zaliczyć można między innymi sytuację, gdy jeden z małżonków roztrwania wspólny majątek, lub gdy jest wyjątkowo niegospodarny. Poza tym o rozdzielność wystąpić można również, gdy jeden z małżonków zatrzymuje cały majątek na swoją wyłączność. W takiej sytuacji sąd bardzo często orzeka ją bez żadnego problemu.
Na koniec warto wspomnieć jeszcze o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozdzielność przez osobę trzecią. Jest to możliwe w przypadku, gdy wierzyciel nie może wyegzekwować środków od dłużnika, gdy ten zasłania się wspólnotą majątkową.

Przeczytaj więcej: Rozdzielnośc majątkowa a dziedziczenie